เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.กต.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.กต.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 ก.คพธ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
1
23
9
4 ก.คพธ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5 ก.บทม.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
38
1
12
14
6 ก.บทม.531(ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
1
7 ก.บทม.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
1
3
8 กต.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
1
11
6
9 กต.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
3
6
4
10 คพธ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
5
20
2
11 คพธ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
5
13
12 ต.กต.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13 ต.กต.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
14 ต.คพธ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15 ต.บทม.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
30
7
14
16 ต.บทม.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
2
18
8
17 ต.บทม.532(ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5
18 ต.บทม.533 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
19 ททบ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
2
6
10
20 ททบ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
3
8
6
21 ททบ.533 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
3
7
4
22 ททบ.535 (นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
1
1
23 ธกบ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
1
3
24 ธรร.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
2
6
25 นท.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
4
10
3
26 นท.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
7
13
7
27 บทม.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
4
12
1
28 บทม.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
10
12
29 บทม.533 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
2
11
6
30 บทม.534 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
7
20
1
31 ภ.กต.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
33
1
1
18
15
32 ภ.กต.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
3
33 ภ.คพธ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
3
24
12
34 ภ.คพธ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
35 ภ.ททบ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12
5
14
18
36 ภ.ททบ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9
3
14
22
37 ภ.นท.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
18
1
1
23
10
38 ภ.นท.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
39 ภ.บทม.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
3
1
14
11
40 ภ.บทม.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
2
13
8
41 ภ.บทม.533 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
1
6