เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คศ.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
33
1
11
4
2 คศ.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
34
2
9
5
3 คศ.533 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
34
1
7
8
4 คศ.534 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
30
1
14
2
5 ดศ.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
5
4
17
9
6 ดศ.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
9
3
1
18
3
7 ท.53 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
26
2
18
8 ธศ.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
3
13
6
9 ธศ.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
26
4
16
3
10 ปฐ.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
41
1
3
3
11 ปฐ.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
35
3
7
2
12 พ.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
41
9
4
13 พ.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
33
2
12
6
14 ภ.คศ.53 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6
5
12
1
15 ภ.วค.531 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
16 ว.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
40
2
4
4
17 ว.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
38
2
1
5
3
18 ส.531 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
38
3
1
7
2
19 ส.532 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
39
1
7
4