เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.วคพ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ค.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
25
2
11
3
3 คก.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
11
2
4 คก.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
5
11
1
5 คม.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
1
5
6 จทล.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
4
18
1
7 จทล.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
2
22
3
8 จสถ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
3
21
7
9 ชวป.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
1
8
2
10 ต.ทสท.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11 ต.ทสท.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12 ต.วคพ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13 ต.วคพ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
14 ทลอ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
2
14
3
15 ทสท.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
4
11
2
16 ทสท.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
3
8
5
17 ภ.จทล.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
7
5
18 ภ.จสถ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19 ภ.จสถ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
20 ภ.ทลอ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
21 ภ.ทสท.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
2
20
9
22 ภ.ทสท.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23 ภ.วคพ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24 ภ.วคพ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
25 ภ.สธศ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
3
3
26 วคพ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
3
18
5
27 วส.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
2
8
3
28 สธศ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
6
7
29 สธศ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
39
1
8
30 อภ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
1
12
5