เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ วิทยาการจัดการ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2563 1 2562 1 2561 -
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 2563 - 2562 - 2561 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2563 - 2562 - 2561 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต 2563 2 2562 1 2561 -
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2563 2 2562 2 2561 -
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 2563 4 2562 1 2561 -
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 9 2562 6 2561 4

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2563 - 2562 - 2561 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเทพา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 -
Han Chiang High School 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 9 2562 6 2561 4

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :