เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาภาษาไทย 2563 2 2562 - 2561 -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2563 - 2562 3 2561 1
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2563 1 2562 - 2561 2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2563 2 2562 1 2561 1
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 2563 - 2562 2 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 6 2562 6 2561 5

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนระโนดวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 6 2562 6 2561 5

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :