เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ ครุศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2563 - 2562 - 2561 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 2
สาขาวิชาภาษาไทย 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาสังคมศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2563 - 2562 - 2561 4
สาขาวิชาการศึกษา 2563 25 2562 18 2561 -
วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษา 2563 3 2562 2 2561 -
พลศึกษา 2563 - 2562 7 2561 -
ดนตรีศึกษา 2563 4 2562 2 2561 -
ภาษาไทยศึกษา 2563 - 2562 4 2561 -
การประถมศึกษา 2563 - 2562 2 2561 -
คณิตศาสตร์ศึกษา 2563 2 2562 1 2561 -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2563 - 2562 - 2561 2
ยอดรวมทั้งหมด 2563 25 2562 18 2561 14

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 2563 6 2562 4 2561 -
โรงเรียนเทพา 2563 3 2562 3 2561 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2563 1 2562 1 2561 1
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนระโนด 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนนิติอิสลาม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวชิรานุกูล 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 25 2562 18 2561 14

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :