เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 1 2562 - 2561 2
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2563 1 2562 3 2561 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2 2562 4 2561 3

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนระโนดวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดรุณวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเทพา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2 2562 4 2561 3

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :