เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ ไม่ระบุ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ยอดรวมทั้งหมด

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ยอดรวมทั้งหมด

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :