เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด นครราชสีมา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2563 1 2562 - 2561 -
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 0 2561 1

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครราชสีมา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :