เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด - ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 1
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 2 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 5 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 9 2562

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด - ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2563 2 2562 - 2561 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 9 2562

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :