เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด บึงกาฬ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 1 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 1 2561 1
วิทยาการจัดการ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 3 2561 1

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด บึงกาฬ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 3 2561 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :