เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด นราธิวาส ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
ครุศาสตร์ 2563 17 2562 16 2561 21
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 8 2562 6 2561 13
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 12 2562 5 2561 10
วิทยาการจัดการ 2563 8 2562 5 2561 3
ยอดรวมทั้งหมด 2563 45 2562 32 2561 47

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นราธิวาส ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนดารุสสาลาม 2563 6 2562 6 2561 15
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 2563 3 2562 2 2561 7
โรงเรียนนราธิวาส 2563 8 2562 1 2561 3
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 2563 7 2562 7 2561 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 2563 2 2562 5 2561 2
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 4 2562 - 2561 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย 2563 1 2562 2 2561 1
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา 2563 3 2562 1 2561 2
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 2563 - 2562 2 2561 1
โรงเรียนสุคิรินวิทยา 2563 1 2562 - 2561 3
โรงเรียนตากใบ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนรอมาเนีย 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนร่มเกล้า 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนธัญธารวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบำรุงอิสลาม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนศรีวารินทร์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดารุสสลามวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนตายุลอิสลาม 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสตูลวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนบาเจาะ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 45 2562 32 2561 47

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :