เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ยะลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 2 2562 4 2561 4
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 5 2562 3 2561 4
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 4 2562 3 2561 1
วิทยาการจัดการ 2563 4 2562 2 2561 4
ยอดรวมทั้งหมด 2563 15 2562 12 2561 13

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ยะลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) 2563 3 2562 2 2561 4
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 2563 3 2562 - 2561 1
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 2563 1 2562 2 2561 -
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 2
โรงเรียนกาบังพิทยาคม 2563 2 2562 1 2561 -
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนสตรียะลา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนดารุสสาลาม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสามารถดีวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 15 2562 12 2561 13

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :