เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด พัทลุง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 35 2562 29 2561 14
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 1 2561 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 21 2562 10 2561 8
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 8 2562 2 2561 3
วิทยาการจัดการ 2563 13 2562 16 2561 4
ยอดรวมทั้งหมด 2563 77 2562 58 2561 30

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด พัทลุง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2563 5 2562 7 2561 4
โรงเรียนพัทลุง 2563 6 2562 8 2561 3
โรงเรียนตะโหมด 2563 10 2562 7 2561 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 2563 9 2562 3 2561 4
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 2563 6 2562 4 2561 1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) 2563 6 2562 2 2561 2
โรงเรียนควนขนุน 2563 - 2562 2 2561 2
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 2563 1 2562 5 2561 2
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 2563 3 2562 3 2561 1
โรงเรียนกงหราพิชากร 2563 3 2562 2 2561 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต 2563 - 2562 1 2561 3
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 3 2562 1 2561 1
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนปัญญาวุธ 2563 2 2562 1 2561 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนเขาชัยสน 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 2563 2 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ(โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ) 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 - 2562 - 2561 -
- 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม 2563 - 2562 - 2561 -
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนประชาบำรุง (จังหวัดพัทลุง) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 77 2562 58 2561 30

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :