เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 26 2562 18 2561 14
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 1 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 6 2562 6 2561 5
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 2 2562 4 2561 3
วิทยาการจัดการ 2563 9 2562 6 2561 4
ยอดรวมทั้งหมด 2563 44 2562 34 2561 26

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2563 2 2562 - 2561 3
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 2563 6 2562 4 2561 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2563 1 2562 - 2561 2
โรงเรียนเทพา 2563 4 2562 4 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2563 1 2562 - 2561 3
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 2563 3 2562 - 2561 2
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2563 1 2562 1 2561 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 3 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 1
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนระโนดวิทยา 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
Han Chiang High School 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวชิรานุกูล 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนนิติอิสลาม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดรุณวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนระโนด 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนแสงทองวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 44 2562 34 2561 26

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :