เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ชุมพร ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 4 2562 2 2561 2
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 6 2562 1 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 1 2561 2
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 4 2561 4

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ชุมพร ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนศรียาภัย 2563 4 2562 - 2561 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนสวีวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ฯ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนปะทิววิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านทับวัง 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนระเบียบศึกษา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 4 2561 4

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :