เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ระนอง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 14 2562 13 2561 15
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 3 2561 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 13 2562 22 2561 14
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 7 2562 3 2561 4
วิทยาการจัดการ 2563 15 2562 25 2561 15
ยอดรวมทั้งหมด 2563 49 2562 66 2561 50

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ระนอง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีระนอง 2563 16 2562 18 2561 10
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 2563 11 2562 12 2561 10
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2563 5 2562 18 2561 11
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) 2563 4 2562 2 2561 5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 2563 1 2562 3 2561 4
โรงเรียนกระบุรีวิทยา 2563 - 2562 3 2561 2
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 2563 1 2562 2 2561 1
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 2563 1 2562 - 2561 3
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 2563 2 2562 3 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ฯ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี 2563 - 2562 - 2561 1
(ยกเลิก)โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระนอง 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 49 2562 66 2561 50

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :