เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 13 2562 9 2561 11
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 1 2561 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 8 2562 7 2561 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 9 2562 3 2561 4
วิทยาการจัดการ 2563 12 2562 6 2561 2
ยอดรวมทั้งหมด 2563 42 2562 26 2561 24

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนพระแสงวิทยา 2563 3 2562 6 2561 4
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 2563 4 2562 1 2561 3
โรงเรียนเวียงสระ 2563 4 2562 1 2561 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2563 - 2562 1 2561 2
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 2563 1 2562 - 2561 2
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 2563 1 2562 1 2561 1
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 2 2561 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2563 3 2562 1 2561 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 2563 - 2562 2 2561 2
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2563 2 2562 1 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนเกาะสมุย 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพนมศึกษา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนไชยาวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพังงา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา(โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนปัญญาทิพย์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนท่าชนะ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนบ้านนาสาร 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพนมเบญจา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 2563 1 2562 - 2561 -
- 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนละแมวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 42 2562 26 2561 24

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :