เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ภูเก็ต ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 12 2562 13 2561 12
ครุศาสตร์ 2563 59 2562 53 2561 31
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 159 2562 153 2561 117
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 87 2562 62 2561 46
วิทยาการจัดการ 2563 302 2562 277 2561 246
ยอดรวมทั้งหมด 2563 619 2562 558 2561 452

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ภูเก็ต ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 99 2562 69 2561 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 74 2562 75 2561 68
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2563 66 2562 48 2561 40
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 53 2562 53 2561 40
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2563 33 2562 31 2561 26
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 38 2562 36 2561 27
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2563 28 2562 37 2561 28
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 2563 26 2562 21 2561 18
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) 2563 18 2562 18 2561 16
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 27 2562 22 2561 14
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2563 29 2562 11 2561 18
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 2563 7 2562 10 2561 10
โรงเรียนวิชิตสงคราม 2563 18 2562 5 2561 4
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 10 2562 8 2561 11
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2563 3 2562 16 2561 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) 2563 9 2562 11 2561 1
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2563 9 2562 2 2561 5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 2563 5 2562 5 2561 4
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 4
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 2563 4 2562 3 2561 5
วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2563 3 2562 1 2561 1
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 2563 1 2562 4 2561 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 2563 2 2562 3 2561 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 2 2562 3 2561 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 - 2562 2 2561 4
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 2563 - 2562 - 2561 3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ 2563 1 2562 4 2561 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ 2563 3 2562 1 2561 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 2563 - 2562 3 2561 1
โรงเรียนห้วยยอด 2563 - 2562 3 2561 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2563 2 2562 - 2561 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนกงหราพิชากร 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2563 1 2562 1 2561 1
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดสงขลา) 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนบำรุงอิสลาม 2563 - 2562 2 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (สงขลา) 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนพานพร้าว 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพังงา 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 2563 1 2562 1 2561 -
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเวียงสระ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสตูลวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนท่าชัยวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก 2563 - 2562 - 2561 1
Weihui City Zhangwudian Middle School 2563 - 2562 - 2561 1
- 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนไพศาลีพิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนตะโหมด 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง 2563 - 2562 - 2561 -
(ไม่ใช้)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนปากพนัง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพนมเบญจา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสวีวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิปูน 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนทิวไผ่งาม 2563 - 2562 - 2561 1
Victoria University College Myanmar 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิชูทิศ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน(โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี) 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทย 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิชชานารี 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนประชาบำรุง (จังหวัดพะเยา) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2563 - 2562 - 2561 1
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวังไกลกังวล 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนปทุมคงคา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนขนอมพิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนชะอวด 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 2563 - 2562 1 2561 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ยกเลิก) 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพลวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดารุสสาลาม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนตรังวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามสันติชน 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสันติวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอสแบค) 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนนารีวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 619 2562 558 2561 452

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :