เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด พังงา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 16 2562 6 2561 14
ครุศาสตร์ 2563 50 2562 49 2561 38
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 103 2562 81 2561 85
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 67 2562 47 2561 25
วิทยาการจัดการ 2563 115 2562 80 2561 92
ยอดรวมทั้งหมด 2563 351 2562 263 2561 254

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด พังงา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 2563 59 2562 37 2561 49
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 49 2562 49 2561 48
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 2563 17 2562 28 2561 17
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 2563 26 2562 11 2561 11
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 2563 30 2562 13 2561 18
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 18 2562 15 2561 13
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2563 17 2562 16 2561 7
โรงเรียนสตรีพังงา 2563 19 2562 4 2561 14
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 2563 14 2562 12 2561 8
โรงเรียนเกาะยาววิทยา 2563 4 2562 4 2561 3
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2563 9 2562 6 2561 3
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) 2563 3 2562 7 2561 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 8 2562 3 2561 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 3 2562 3 2561 6
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 4 2562 5 2561 2
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ 2563 7 2562 1 2561 2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม 2563 6 2562 3 2561 1
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 6 2562 4 2561 1
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 2563 1 2562 2 2561 2
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 2563 4 2562 4 2561 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 2563 - 2562 2 2561 3
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 3 2562 2 2561 3
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ 2563 6 2562 - 2561 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 2563 2 2562 - 2561 5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 1 2562 3 2561 2
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 2563 3 2562 - 2561 3
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 2563 - 2562 2 2561 2
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 2563 1 2562 1 2561 4
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2563 2 2562 1 2561 2
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 2563 1 2562 1 2561 3
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 2563 1 2562 4 2561 1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 2563 3 2562 2 2561 1
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2563 4 2562 - 2561 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2563 1 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา 2563 1 2562 2 2561 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 2563 - 2562 - 2561 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 1
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนสันติวิทยา 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีระนอง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนบ้านบึง"มณูญวิทยาคาร" 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 (ใช้รหัส 3580) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนโคกครามพิชากร 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว 2563 - 2562 - 2561 1
- 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 351 2562 263 2561 254

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :