เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด กระบี่ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 55 2562 45 2561 49
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 5 2562 5 2561 9
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 70 2562 40 2561 57
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 22 2562 17 2561 14
วิทยาการจัดการ 2563 65 2562 61 2561 48
ยอดรวมทั้งหมด 2563 217 2562 168 2561 177

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด กระบี่ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2563 16 2562 18 2561 28
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 2563 18 2562 15 2561 20
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 2563 9 2562 10 2561 23
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 2563 17 2562 6 2561 8
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2563 17 2562 14 2561 8
โรงเรียนพนมเบญจา 2563 14 2562 10 2561 11
โรงเรียนเมืองกระบี่ 2563 12 2562 11 2561 2
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 2563 17 2562 3 2561 10
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 2563 13 2562 3 2561 8
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 2563 6 2562 6 2561 5
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 2563 3 2562 8 2561 4
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 2563 5 2562 5 2561 7
โรงเรียนทับปุดวิทยา 2563 1 2562 9 2561 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 2563 5 2562 4 2561 2
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 2563 5 2562 6 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2563 5 2562 1 2561 2
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 2563 4 2562 5 2561 3
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2563 6 2562 1 2561 3
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 2563 1 2562 6 2561 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 2563 1 2562 2 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ 2563 1 2562 2 2561 3
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 2563 2 2562 3 2561 2
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 2
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 2563 4 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพังงา 2563 1 2562 1 2561 1
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 2563 3 2562 1 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2563 2 2562 2 2561 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 2563 3 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 2563 4 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 2
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 2563 - 2562 2 2561 1
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2563 2 2562 - 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนห้วยยอด 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
- 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 2563 - 2562 - 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบางขันวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2563 - 2562 - 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนธิดาแม่พระ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 217 2562 168 2561 177

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :