เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด นครศรีธรรมราช ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 24 2562 31 2561 33
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 1 2562 1 2561 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 26 2562 10 2561 24
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 10 2562 8 2561 6
วิทยาการจัดการ 2563 25 2562 27 2561 17
ยอดรวมทั้งหมด 2563 86 2562 77 2561 81

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครศรีธรรมราช ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 2563 1 2562 5 2561 10
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2563 8 2562 8 2561 4
โรงเรียนนาบอน 2563 3 2562 5 2561 4
โรงเรียนทุ่งสง 2563 1 2562 3 2561 4
โรงเรียนปากพนัง 2563 5 2562 4 2561 2
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2563 4 2562 5 2561 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2563 1 2562 - 2561 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2563 2 2562 6 2561 3
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 2563 - 2562 1 2561 3
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 2563 3 2562 - 2561 1
โรงเรียนเชียรใหญ่ 2563 2 2562 2 2561 2
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 2
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 2563 7 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง 2563 - 2562 - 2561 4
โรงเรียนชะอวด 2563 2 2562 1 2561 2
โรงเรียนบางขันวิทยา 2563 3 2562 1 2561 3
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2563 4 2562 - 2561 2
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 2563 - 2562 - 2561 4
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 2563 - 2562 4 2561 2
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 2563 2 2562 1 2561 2
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2563 1 2562 2 2561 1
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนจรัสพิชากร 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 2563 1 2562 2 2561 -
โรงเรียนรัษฎา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนโยธินบำรุง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 2563 2 2562 1 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2563 1 2562 1 2561 2
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 2563 1 2562 2 2561 1
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 2563 1 2562 - 2561 2
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 2 2562 - 2561 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 3 2562 - 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 1
โรงเรียนเวียงสระ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนพัทลุง 2563 2 2562 1 2561 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนปากพูน 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเสาธงวิทยา 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนห้วยยอด 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวังหินวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนพนมเบญจา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรืยนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา(โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนขนอมพิทยา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร(โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนอุดมวิทยายน 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนทรายขาววิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุถัมภ์ฯ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 86 2562 77 2561 81

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :