เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด เชียงราย ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 1 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 4 2562

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด เชียงราย ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีระนอง 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านเทอดไทย 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 4 2562

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :