เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด อุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 1 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 1 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 2

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด อุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนสหคริสเตียน 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 2

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :