เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ลำพูน ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 - 2561 2
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ลำพูน ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :