เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด สกลนคร ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 1 2562 1 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 2 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 3 2562 3

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สกลนคร ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 3 2562 3

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :