เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด อุดรธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 - 2562 1 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 2 2561 1

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด อุดรธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 2563 1 2562 - 2561 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 2 2561 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :