เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด อุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 1 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2 2562

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด อุบลราชธานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนตะโหมด 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนดรุณาราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 2563 1 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2 2562

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :