เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 132 0 0
2560 90 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 101 58 0 159
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 74 2560 42 2559 -
พังงา 2563 - 2562 - 2561 25 2560 6 2559 -
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 8 2560 12 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 9 2560 10 2559 -
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 9 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 5 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
พระนครศรีอยุธยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สิงห์บุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 15 2560 5 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 9 2560 5 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 10 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 9 2560 4 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 9 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 7 2560 3 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 5 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 5 2560 2 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 5 2560 2 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 5 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 1 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดสงขลา) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562