เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 69 0 0
2562 40 0 0
2561 39 0 0
2560 54 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 68 32 35 42 0 177
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
พังงา 2563 11 2562 6 2561 4 2560 9 2559 -
นราธิวาส 2563 9 2562 4 2561 10 2560 4 2559 -
ตรัง 2563 8 2562 3 2561 2 2560 11 2559 -
กระบี่ 2563 7 2562 6 2561 3 2560 5 2559 -
ปัตตานี 2563 4 2562 6 2561 7 2560 2 2559 -
ภูเก็ต 2563 6 2562 3 2561 6 2560 3 2559 -
ยะลา 2563 2 2562 3 2561 1 2560 7 2559 -
สตูล 2563 4 2562 4 2561 2 2560 2 2559 -
พัทลุง 2563 4 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 3 2561 1 2560 2 2559 -
ระนอง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
2563 4 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
ชุมพร 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 69 2562 40 2561 39 2560 54

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 4 2562 1 2561 6 2560 2 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 2 2562 3 2561 5 2560 1 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 2 2562 2 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 4 2559 -
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา นราธิวาส 2563 3 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนิติอิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนครวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก)โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีวารินทร์ นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนระโนดวิทยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบาเจาะ นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกงหราพิชากร พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตายุลอิสลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรอมาเนีย นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดสงขลา) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภักดีวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ่างทอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เลย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 68 2562 40 2561 39 2560 54