เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 86 66 77
2558 125 83 66
2557 88 45 51
2556 32 22 69
2555 93 74 80
2554 167 128 77
2553 119 90 76

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 1 1
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 14
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 13
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 9
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 7
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 7
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนรัศมีสถาปนา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจะนะวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563