เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 32 0 0
2560 32 0 0
2559 30 0 0
2558 33 30 91
2557 49 31 63
2556 79 70 89
2555 98 67 68
2554 123 91 74
2553 102 77 75

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 30 29 27 86
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 11 2560 3 2559 5
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 9 2559 6
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 3 2559 9
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 3 2560 6 2559 1
พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 3 2559 4
สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 32

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 5 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 32