เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 15 0 0
2562 10 0 0
2561 7 0 0
2560 18 0 0
2559 17 9 53
2558 19 6 32
2557 34 21 62
2556 43 15 35
2555 43 15 35
2554 44 22 50
2553 27 14 52

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 15 9 5 12 0 41
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 1 2560 3 2559 6
ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 6 2559 2
กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 3 2560 2 2559 3
พังงา 2563 - 2562 3 2561 2 2560 2 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 1
สตูล 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
หนองบัวลำภู 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครราชสีมา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 15 2562 10 2561 7 2560 18 2559 17

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกงหราพิชากร พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธัญธารวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชวินิตบางเขน - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์(โรงเรียนดวงแก้วพิทยา) กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 15 2562 10 2561 7 2560 18 2559 17