เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 58 0 0
2560 28 0 0
2559 65 0 0
2558 28 23 82
2557 40 30 75
2556 47 40 85
2555 103 79 77
2554 115 96 83
2553 99 78 79

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 55 25 51 131
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 11 2560 5 2559 12
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 4 2560 4 2559 11
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 5 2560 4 2559 7
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 7 2560 2 2559 6
สตูล 2563 - 2562 - 2561 5 2560 2 2559 7
พังงา 2563 - 2562 - 2561 6 2560 4 2559 3
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 8
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 6
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 5 2560 1 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 4 2560 1 2559 1
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 2
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 1
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 58

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 2
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 4 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกงหราพิชากร พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมศึกษา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 58