เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 1 0 0
2559 33 14 42
2558 45 22 49
2557 34 13 38
2556 18 8 44
2555 51 16 31
2554 46 23 50
2553 49 23 47

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 1 0 0 1
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 10
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 7
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563