เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 246 0 0
2562 273 0 0
2561 233 0 0
2560 269 0 0
2559 399 140 35
2558 367 192 52
2557 338 162 48
2556 536 283 53
2555 582 301 52
2554 404 208 51
2553 247 135 55

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 165 137 102 141 7 552
กศ.บป. 83 90 49 46 78 346
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 35 2562 47 2561 38 2560 52 2559 34
ตรัง 2563 29 2562 34 2561 19 2560 21 2559 43
พังงา 2563 47 2562 36 2561 32 2560 38 2559 42
กระบี่ 2563 22 2562 7 2561 33 2560 29 2559 38
นครศรีธรรมราช 2563 4 2562 3 2561 3 2560 10 2559 7
ระนอง 2563 6 2562 12 2561 9 2560 6 2559 12
สตูล 2563 4 2562 7 2561 6 2560 11 2559 11
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 4 2561 3 2560 4 2559 6
พัทลุง 2563 5 2562 3 2561 4 2560 7 2559 5
2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 2 2562 1 2561 1 2560 8 2559 1
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 3
- 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 2 2561 - 2560 3 2559 1
นราธิวาส 2563 - 2562 2 2561 1 2560 3 2559 1
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาสารคาม 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำปาง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กาญจนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
บึงกาฬ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปทุมธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บุรีรัมย์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
แพร่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 164 2562 158 2561 153 2560 197 2559 207

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 16 2562 9 2561 11 2560 7 2559 11
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 3 2562 8 2561 5 2560 16 2559 8
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 10 2562 9 2561 5 2560 6 2559 6
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 8 2562 8 2561 2 2560 5 2559 13
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 2 2562 3 2561 8 2560 4 2559 6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 7 2562 3 2561 3 2560 9 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 5 2560 4 2559 9
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 7 2561 6 2560 5 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 3 2562 3 2561 2 2560 2 2559 7
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 2 2561 5 2560 2 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 9 2559 4
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 1 2562 5 2561 1 2560 2 2559 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 7 2562 1 2561 2 2560 4 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 4 2562 - 2561 2 2560 3 2559 5
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 5 2562 5 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 2 2562 6 2561 - 2560 4 2559 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 7 2562 - 2561 3 2560 2 2559 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 4 2562 1 2561 1 2560 2 2559 4
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 6 2562 - 2561 1 2560 3 2559 2
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 4 2562 2 2561 - 2560 2 2559 4
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 2 2560 3 2559 5
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 2 2562 3 2561 3 2560 1 2559 2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 1 2562 7 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 1 2562 4 2561 - 2560 2 2559 3
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 1 2562 2 2561 5 2560 - 2559 2
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 4 2560 - 2559 4
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 2 2561 1 2560 3 2559 2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 2 2561 2 2560 3 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 3 2560 2 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 3 2561 - 2560 2 2559 3
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 4 2559 1
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 4 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 2 2560 3 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 2 2561 3 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 4 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 1 2562 - 2561 2 2560 1 2559 2
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 3 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 3 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปัญญาวุธ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตากใบ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนระโนดวิทยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชานุสรณ์ราษฎร์บํารุง พระนครศรีอยุธยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
(ไม่ใช้) โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 162 2562 158 2561 153 2560 197 2559 207