เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 48 19 40
2558 55 21 38
2557 70 22 31
2556 43 22 51
2555 50 21 42
2554 51 22 43
2553 42 19 45

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 4 4
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 14
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 10
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 7
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนโดนวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563