เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 55 0 0
2562 38 0 0
2561 79 0 0
2560 84 0 0
2559 32 0 0
2558 32 25 78
2557 48 44 92
2556 51 44 86
2555 61 54 89
2554 83 73 88
2553 46 26 57

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 55 26 63 54 29 227
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 9 2562 11 2561 11 2560 9 2559 14
พังงา 2563 8 2562 6 2561 15 2560 12 2559 3
กระบี่ 2563 11 2562 8 2561 11 2560 14 2559 -
ภูเก็ต 2563 7 2562 2 2561 9 2560 8 2559 3
นครศรีธรรมราช 2563 4 2562 - 2561 5 2560 15 2559 3
พัทลุง 2563 4 2562 3 2561 3 2560 8 2559 5
สตูล 2563 3 2562 4 2561 7 2560 5 2559 2
นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 7 2560 2 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 9 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 2 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 1 2561 3 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 55 2562 38 2561 79 2560 84 2559 32

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 3 2562 2 2561 1 2560 3 2559 6
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 3 2561 5 2560 2 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 3 2562 2 2561 3 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 3 2560 2 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 4 2562 1 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 5 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 5 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 2 2560 3 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 2 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนรอมาเนีย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 54 2562 38 2561 79 2560 84 2559 32