เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 82 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 78 0 0 0 0 78
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 28 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 11 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 10 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สตูล 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระแก้ว 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 82

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 9 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองระนอง - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ปราจีนบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสลามวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 80