เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2562 110 0 0
2561 125 0 0
2560 134 0 0
2559 131 50 38
2558 145 89 61
2557 201 142 71
2556 133 85 64
2555 73 38 52
2554 97 54 56
2553 103 53 51

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 1 77 96 94 50 318
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 41 2561 25 2560 45 2559 51
ตรัง 2563 - 2562 20 2561 15 2560 17 2559 14
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 12 2560 19 2559 17
พังงา 2563 - 2562 11 2561 18 2560 5 2559 11
กระบี่ 2563 - 2562 8 2561 13 2560 14 2559 9
พัทลุง 2563 - 2562 3 2561 5 2560 6 2559 5
สตูล 2563 - 2562 3 2561 8 2560 5 2559 2
ระนอง 2563 - 2562 7 2561 1 2560 4 2559 4
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 2 2561 2 2560 7 2559 5
นราธิวาส 2563 - 2562 4 2561 7 2560 2 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 4 2561 5 2560 2 2559 3
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 4 2560 3 2559 2
ยะลา 2563 - 2562 2 2561 2 2560 1 2559 2
ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 1
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ฉะเชิงเทรา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 110 2561 125 2560 134

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 2 2560 6 2559 11
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 7 2560 3 2559 6
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 5 2561 4 2560 7 2559 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 4 2560 6 2559 6
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 6 2561 2 2560 4 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 6 2559 5
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 5 2561 - 2560 6 2559 2
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 7 2560 2 2559 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 5 2561 1 2560 2 2559 3
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 1 2560 5 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 4 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 7 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 2 2561 2 2560 1 2559 4
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 5
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 3 2561 1 2560 2 2559 2
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 5 2559 2
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 3
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 2 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 4 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 4 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 3 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 4 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 3
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา(โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปทุมธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ (ประชาอุปถัมภ์) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพลีลา - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
Victoria University College Myanmar - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนเนียงวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 110 2561 125 2560 134