เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 34 0 0
2560 31 0 0
2559 31 0 0
2558 61 38 62
2557 109 82 75
2556 110 74 67
2555 119 83 70
2554 109 66 61
2553 107 74 69

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 29 27 27 83
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 10 2560 7 2559 10
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 8 2560 4 2559 6
พังงา 2563 - 2562 - 2561 5 2560 6 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 8
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 6 2560 1 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 34

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 6 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 34