เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 26 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 26 0 0 0 0 26
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
พังงา 2563 12 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ภูเก็ต 2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 26

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
จังหวัดพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ยกเลิก) ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 25