เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 38 0 0
2562 40 0 0
2561 44 0 0
2560 50 0 0
2559 68 0 0
2558 103 5 5
2557 164 29 18
2556 151 39 26
2555 141 48 34

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 38 26 29 27 18 138
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 21 2562 18 2561 26 2560 29 2559 38
พังงา 2563 5 2562 9 2561 5 2560 5 2559 8
ตรัง 2563 4 2562 2 2561 2 2560 3 2559 5
กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 3 2560 2 2559 4
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 2
สตูล 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 3
ระนอง 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 2
พัทลุง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สระแก้ว 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 38 2562 40 2561 44 2560 50 2559 68

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 10 2561 3 2560 2 2559 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 - 2561 1 2560 5 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 1 2560 2 2559 4
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 2 2560 1 2559 4
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 4 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 1 2559 4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 4
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 3 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 3
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 1 2562 1 2561 2 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 3
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 4
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม พิษณุโลก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุด พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง (โรงเรียนสหตรังอาชีวะ) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแก้ว 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบรรพต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเบญญาพัฒน์ (บวรธนวิทย์) นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า - 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 38 2562 40 2561 44 2560 50 2559 68