เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 17 0 0
2560 28 0 0
2559 32 0 0
2558 40 22 55
2557 49 32 65
2556 45 23 51
2555 43 20 47
2554 104 35 34
2553 69 14 20

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 13 19 20 52
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 10 2559 6
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 5 2560 3 2559 8
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 4 2559 5
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 6
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 3
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 17

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 4 2559 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 17