เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 12 7 58
2558 27 16 59
2557 30 14 47
2556 27 16 59
2555 39 19 49

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 0 0
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนบพิตำวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563