เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 105 0 0
2562 79 0 0
2561 59 0 0
2560 81 0 0
2559 54 34 63
2558 41 34 83
2557 59 42 71
2556 95 54 57
2555 103 55 53
2554 95 59 62
2553 89 58 65

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 102 65 48 62 0 277
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 36 2562 34 2561 30 2560 34 2559 25
พังงา 2563 29 2562 21 2561 13 2560 12 2559 4
กระบี่ 2563 7 2562 6 2561 3 2560 10 2559 4
ตรัง 2563 4 2562 5 2561 4 2560 8 2559 4
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 3 2561 1 2560 3 2559 7
สุราษฎร์ธานี 2563 4 2562 2 2561 2 2560 2 2559 2
พัทลุง 2563 5 2562 - 2561 1 2560 2 2559 3
ระนอง 2563 2 2562 2 2561 2 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 2
นราธิวาส 2563 1 2562 1 2561 - 2560 3 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
สตูล 2563 3 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ฉะเชิงเทรา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
บุรีรัมย์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
น่าน 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 105 2562 79 2561 59 2560 81 2559 54

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 9 2562 10 2561 12 2560 17 2559 15
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 7 2562 5 2561 3 2560 4 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 3 2562 7 2561 5 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 1 2560 4 2559 2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 - 2560 8 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 2 2561 5 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 5 2562 3 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 4 2562 3 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 4 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 3 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 2 2560 2 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 4 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดรุณวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสหคริสเตียน อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ(บ้านลำหยัง) ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 103 2562 79 2561 59 2560 81 2559 54