เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 11 0 0
2562 4 0 0
2561 8 0 0
2560 16 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 10 3 6 11 0 30
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 6 2559 -
ภูเก็ต 2563 5 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
ตรัง 2563 3 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
พังงา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 4 2561 8 2560 16

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 4 2561 8 2560 16