เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 60 0 0
2560 30 0 0
2559 35 0 0
2558 32 28 88
2557 48 39 81
2556 101 75 74
2555 157 125 80
2554 70 55 79
2553 95 76 80

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 57 27 33 117
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 16 2560 6 2559 9
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 6 2559 12
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 9 2560 4 2559 4
พังงา 2563 - 2562 - 2561 9 2560 3 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 3 2560 3 2559 3
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 4 2560 3 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 3
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 3
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 4 2560 1 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 60

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 1 2559 6
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 3 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 4
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพูน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกงหราพิชากร พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 60