เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 35 12 34
2558 45 17 38
2557 47 24 51
2556 50 27 54
2555 46 24 52
2554 48 28 58
2553 101 38 38

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 0 1 1
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 8
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563