เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2560 56 0 0
2559 44 14 32
2558 74 34 46
2557 38 20 53
2556 45 13 29
2555 108 24 22
2554 98 38 39
2553 122 55 45

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 38 8 46
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 24 2559 10
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 6 2559 8
พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 6
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 8 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 4
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 6 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 3
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนแสงธรรม จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562